លះបង់សម្រស់ខ្លួនឯង សេរីភាពខ្លួនឯង ដើម្បីគ្រួសារគេ តែបានមកវិញ ស្លាកស្នាមពេញទាំងដងខ្លួន

0
538

ពាក្យមួយឃ្លាពោលថា «មនុស្សស្រីមានសំណាងពេលបានប្ដីល្អ ហើយរឹតតែមហាសំណាងទៀតនោះគឺមានឪពុកម្ដាយក្មេកពេញចិត្ត» តែជីវិតប្រចាំមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានដូចការរំពឹងទុកឡើយ ។

អ្នកខ្លះមានសំណាងបានរៀបការជាមួយបុរសល្អចេះស្រលាញ់ថ្នាក់ថ្នម យកចិត្តទុកដាក់ជាក្រុមគ្រួសារមិនឲ្យប្រពន្ធលំបាកឡើយ ប៉ុន្ដែខ្លះទៀតក៏ទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មពីមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ លះបង់សម្រស់ខ្លួនឯង សេរីភាពខ្លួនឯង ដើម្បីគ្រួសារគេ តែបានមកវិញ ស្លាកស្នាមពេញទាំងដងខ្លួន ឈឺចាប់ទាំងចិត្តឈឺទាំងកាយ ។

តែក៏មិនមែនចោទទៅបុរសៗខុសទាំងស្រុងដែរ ហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះ មានតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ  ដែលគ្មានខួរក្បាល និងបេះដូង មិនយល់ពីការគិត និងមិនយល់ពាក្យថាស្រលាញ់ គ្រួសារ ។

Source: Organic Shampoo & Shoes

ពាក្យមួយឃ្លាពោលថា «មនុស្សស្រីមានសំណាងពេលបានប្ដីល្អ ហើយរឹតតែមហាសំណាងទៀតនោះគឺមានឪពុកម្ដាយក្មេកពេញចិត្ត» តែជីវិតប្រចាំមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានដូចការរំពឹងទុកឡើយ ។

អ្នកខ្លះមានសំណាងបានរៀបការជាមួយបុរសល្អចេះស្រលាញ់ថ្នាក់ថ្នម យកចិត្តទុកដាក់ជាក្រុមគ្រួសារមិនឲ្យប្រពន្ធលំបាកឡើយ ប៉ុន្ដែខ្លះទៀតក៏ទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មពីមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ លះបង់សម្រស់ខ្លួនឯង សេរីភាពខ្លួនឯង ដើម្បីគ្រួសារគេ តែបានមកវិញ ស្លាកស្នាមពេញទាំងដងខ្លួន ឈឺចាប់ទាំងចិត្តឈឺទាំងកាយ ។

តែក៏មិនមែនចោទទៅបុរសៗខុសទាំងស្រុងដែរ ហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះ មានតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ  ដែលគ្មានខួរក្បាល និងបេះដូង មិនយល់ពីការគិត និងមិនយល់ពាក្យថាស្រលាញ់ គ្រួសារ ។

Source: Organic Shampoo & Shoes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here